×

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

 

Ciepło jest to energia cieplna w wodzie gorącej, parze lub innych nośnikach.

 

Veolia Energia Łódź S.A. jest przedsiębiorstwem ciepłowniczym, które zajmuje się wytwarzaniem ciepła i jego dystrybucją, w związku z tym, posiada koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, a ustalona taryfa dla ciepła podlega zatwierdzeniu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Prezes URE kieruje do ogłoszenia w wojewódzkim Dzienniku urzędowym zatwierdzone taryfy dla ciepła,w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia taryfy.

Taryfa jest opracowana w taki sposób, aby odbiorca mógł wyliczyć swoją należność dla dostawcy na podstawie cen i stawek opłat.

Na podstawie cen wyrażonych w złotych za MW wyliczane są opłaty stałe, a pozostałe ceny i stawki są podstawą do obliczenia opłat zmiennych. Opłaty stałe zależą od ilości zamówionej mocy cieplnej, a zmienne od ilości zużytego ciepła.