×

Proces przyłączania:

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Zapytanie o możliwości przyłączenia konkretnego obiektu do sieci ciepłowniczej Veolii Energii Łódź S.A. można przesłać pocztą (ul. J. Andrzejewskiej 5, 52-550 Łódź), dostarczyć osobiście do spółki lub przesłać na adres przylaczenia.vlod@veolia.com. Wszelkich informacji o możliwości przyłączenia udzielą Państwu telefonicznie pracownicy Zespołu ds. Przyłączania Nowych Klientów

zapytaniu należy określić kubaturę, rodzaj i przeznaczenie obiektu, przewidywane potrzeby cieplne oraz określić sposób dalszego kontaktu. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie ze strategią Veolia Energia Łódź S.A. finansowanie węzła cieplnego leży po stronie zgłaszającego chęć podłączenia. Po otrzymaniu zapytania przeprowadzana jest analiza technicznych możliwości przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznych możliwości przyłączenia do ciepła systemowego, zainteresowana osoba otrzymuje formularz „Wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” oraz informacje o wymaganych załącznikach. Formalny proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia „Wniosku …”.

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Wypełniony „Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” wraz z kompletem załączników należy dostarczyć osobiście, wysłać na adres przylaczenia.vlod@veolia.com lub przesłać pocztą do Veolia Energia Łódź S.A., Zakład Sieci Cieplnej (ul. J. Andrzejewskiej 5, 52-550 Łódź) – rekomendujemy przesyłanie wniosków pocztą! Zgodnie z Rozp. Min. Gosp. i Pracy z dn. 30 czerwca 2004 r. Do wniosku należy załączyć::

  • dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu (określający prawo własności),
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z lokalizacją podłączanego obiektu i zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła cieplnego,
  • wypis z rejestru gruntów (w razie potrzeby, na żądanie Veolii Energii Łódź S.A.).

Składający wniosek deklaruje sposób finansowania węzła cieplnego z własnych środków, co wiąże się z przypisaniem odpowiedniej grupy taryfowej.

W przypadku problemów z wypełnieniem „Wniosku …” pracownicy Veolii Energii Łódź S.A. służą swoją pomocą.
Złożenie wniosku o przyłączenie rozpoczyna procedurę przyłączenia zgłaszanego obiektu do ciepła systemowego. W niektórych przypadkach może wystąpić konieczność udziału zainteresowanego w kosztach inwestycji przyłączeniowej. Otrzymuje on wówczas informację o wysokości tego współfinansowania. Na zawarcie umowy o przyłączenie ma również wpływ dostępność terenów pod budowę przyłącza. Zgody właścicieli terenów, przez które planowane jest przyłączenie, zawiera Veolia Energia Łódź S.A w formie umowy o udostępnienie terenu. W przypadku braku zgody, jak również braku alternatywnej możliwości podłączenia, Veolia Energia Łódź S.A ma prawo odstąpić od zawarcia umowy o przyłączenie.

Uzgodnienie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Projekt Umowy o przyłączenie przekazywany jest przez prowadzącego temat kierownika projektu handlowego. Po zapoznaniu się z projektem Umowy o przyłączenie i uzgodnieniu ewentualnych zmian w jej zapisach, zainteresowany podejmuje decyzję o ich akceptacji a ostateczne przyjęcie tych warunków następuje przy podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Uzgodnienie projektu umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i warunków technicznych

Po zaakceptowaniu warunków przyłączenia Veolia Energia Łódź S.A., poprzez kierownika projektu handlowego prowadzącego temat, przedstawia wnioskującemu uzgodnioną wersję umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej (określającej wzajemne prawa i obowiązki stron w trakcie realizacji prac związanych z przyłączeniem obiektu do ciepła systemowego) oraz przekazuje warunki techniczne przyłączenia (niezbędne wymagania do opracowania dokumentacji projektowej przyłącza, węzła i wymagania do dostosowania instalacji odbiorczej zainteresowanego do odbioru ciepła sieciowego), po czym następuje podpisanie umowy o przyłączenie, a po jej podpisaniu przez strony, realizacja przyłączenia. Veolia Energia Łódź S.A zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy o przyłączenie z przyczyn niedostępności terenów przez które planowane jest przyłączenie.

Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Po zaakceptowaniu projektu umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i warunków technicznych przyłączenia należy w ciągu 7 dni od ich przedstawienia zgłosić się do prowadzącego temat kierownika projektu handlowego (Veolia Energia Łódź S.A., Zakład Sieci Cieplnej, ul. J. Andrzejewskiej 5) celem podpisania umowy o przyłączenie i odebrania warunków techn. Zgodnie z ustalonym zakresem opisanym w umowie o przyłączenie, odbiorca przygotowuje pomieszczenie węzła w zakresie budowlano-instalacyjnym oraz wykonuje dokumentację techniczna zgodnie z obowiązującymi wymogami opisanymi w dokumencie pt: Wytyczne doboru i stosowania urządzeń oraz układów automatycznej regulacji węzłów cieplnych w Łódzkim systemie ciepłowniczym.

Umowa sprzedaży ciepła

Po podpisaniu umowy o przyłączeniu” należy zgłosić się do Zespołu ds. Obsługi Klienta (ul. J. Andrzejewskiej 5, 52-550 Łódź) w celu podpisania umowy sprzedaży ciepła.

Realizacja postanowień umownych

Odbiorca realizuje działania wynikające z umowy o przyłączeniu i warunków technicznych przyłączenia. Veolia Energia Łódź S.A. realizuje przyłącze w terminie i zakresie określonym w umowie przyłączeniowej, a następnie, po odbiorze technicznym inwestycji, rozpoczyna dostawę ciepła od daty określonej w umowie sprzedaży ciepła.

Szanowni Państwo,

Veolia Energia Łódź S.A. ogłasza nabór do programu bezzwrotnych dofinansowań. Informacje szczegółowe po kliknięciu TUTAJ