×

Przedstawiciele Veolii Energia Łódź, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, Sart sp. z o.o. sp. k. oraz Politechniki Łódzkiej podpisali list intencyjny, w którym deklarują nawiązanie partnerskiej współpracy w zakresie projektów służących poprawie efektywności energetycznej w zasobach mieszkaniowych będących własnością i zarządzanych przez spółdzielnię.

Współpraca
w ramach przedsięwzięć określonych w liście intencyjnym wpisuje się w strategię
Łódzkiego Klastra Fala Energii i będzie polegała w szczególności na
zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych w celu
wytwarzania energii elektrycznej na dachach budynków będących własnością i
zarządzanych przez RSM Bawełna.

Dzięki
wdrożeniu przez Veolię innowacyjnych rozwiązań opartych na wykorzystaniu
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnictwa
zbiorowego, Spółdzielnia zwiększy udział energii odnawialnej przy jednoczesnym
obniżeniu kosztów energii elektrycznej dla części wspólnych budynków jak i
indywidualnych mieszkańców. Finalnym efektem współpracy będzie zawarcie
stosownych umów, które określą szczegółowe zadania i obowiązki sygnatariuszy
zarówno na etapie inwestycji jak i na etapie eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej.

Łódzki
Klaster „Fala Energii” został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego
bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia
konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Zakładanymi
korzyściami mają być: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych
problemów związanych m.in. z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, wzrost
świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych. Klaster prowadzi
działalność na terenie gminy Łódź oraz gmin sąsiednich i ma formułę otwartą na
innych partnerów. Mogą być nimi osoby prawne, w tym jednostki naukowe i
instytuty badawcze oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, które wyrażą chęć i gotowość współpracy z członkami Klastra w zakresie
realizacji celów jego funkcjonowania.

Łódzki Klaster Fala Energii został uruchomiony w 2019 r. przez Veolię Energię Łódź S.A., Aquapark Łódź Sp. z o.o., Politechnikę Łódzką i Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.