×

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2010.194.1291) określa precyzyjnie składniki opłat za ciepło i sposób ich naliczania.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia – Taryfa przedsiębiorstwa ciepłowniczego zawiera:

  1. ceny za zamówioną moc cieplną – wyrażone w złotych za MW;
  2. ceny ciepła – wyrażone w złotych za GJ;
  3. ceny nośnika ciepła – wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin – wyrażone odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę;
  4. stawki opłat stałych za usługi przesyłowe – wyrażone w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;
  5. stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe – wyrażone w złotych za GJ.

Sposób naliczania wspomnianych wyżej opłat został natomiast uregulowany w § 33 wspomnianego Rozporządzenia, który stanowi:

„Rodzaje opłat pobieranych od Odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania powinny być określone w umowie sprzedaży ciepła (…) a wysokość tych opłat, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, oblicza się w następujący sposób:

  1. miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7;
  2. opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, o których mowa w § 31 ust. 1, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7;
  3. opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;
  4. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;
  5. opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, o których mowa w § 31 ust. 1, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej”;

Jak widać z powyższego, wysokość faktur za ciepło wystawianych dla Odbiorców –
m.in. Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe, w poszczególnych miesiącach będzie zróżnicowana, w zależności od ilości pobranego ciepła. Odbiorcy natomiast,
na podstawie prognozowanych rocznych kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, w oparciu o zasady ustalone w wewnętrznych regulaminach, określają sposób rozliczeń
z mieszkańcami.