×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap II cz. 2 Zad.8b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-104A al. Politechniki do K-104/22 ul. Tylna etap B od K-104/4A do K-104/22 – etap 2 od K-104/10 do K-104/22

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2020/0041/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2020-2419-18927

Data ogłoszenia: 04.12.2020r

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Termin składania ofert: 18.01.2021r godz.13.00

Miejsce złożenia ofert: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Kancelaria Główna

Informacje dla Wykonawców:
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania poza dokumentacją techniczną (projektem budowlanym) umieszczane są w Bazie konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18927

29.12.2020
Zamawiający dokonał zmiany treści Części I SWZ Instrukcja dla Wykonawców oraz udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść wyjaśnień wraz z opisem zmian oraz zaktualizowanymi dokumentami przetargowymi stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0041-Wyjaśnienia_1„. Plik został opublikowany w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że zmienił termin złożenia ofert na dzień 18.01.2021r godz.13.00.
UWAGA: Aktualna treść formularza Oferty znajduje się wyłącznie w treści zaktualizowanej Części I SWZ (plik o nazwie „2020-0041-P-P_SWZ_Cz.I_Instrukcja_dla_wykonawcow_Fisza 2.2_Zad.8b_201228_tryb zmian„) oraz w pliku o nazwie „2020-0041-P-P_SWZ_Cz.I_Instrukcja_dla_wykonawcow_Zal.1_Oferta_actu_201228
05.01.2021
Zamawiający dokonał zmiany treści Części I SWZ Instrukcja dla Wykonawców, Części II SWZ Wzór umowy oraz udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść wyjaśnień wraz z opisem zmian oraz zaktualizowanymi dokumentami przetargowymi stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0041-Wyjaśnienia_2„.Plik został opublikowany w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
11.01.2021
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść wyjaśnień stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0041-Wyjaśnienia_3„.
17.03.2021
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr 2020/0041/P/NP o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap II cz. 2 w zakresie: Zad.8b. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-104A al. Politechniki do K-104/22 ul. Tylna etap B od K-104/4A do K-104/22 – etap 2 od K-104/10 do K-104/22 (do pobrania plik o nazwie 2020-0041-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.8b)

Pliki do pobrania:
Zadanie 8b!
2020-0041-Wyjaśnienia_1
2020-0041-Wyjaśnienia_2
2020-0041-Wyjaśnienia_3
2020-0041-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.8b