×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności  energetycznej – Etap II cz. 1 w podziale na zadania:
Zad.5a Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-648 do K-600/B ul. Dąbrowskiego – etap 1 od K-648 do K-615
Zad.5b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-648 do K-600/B ul. Dąbrowskiego – etap 2 od K-615 do K-600/B
Zad.16 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od S-8/10 w kierunku bl. 66 przy ul. Sandomierskiej
Zad.17 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1068 do K-1077 wraz z przyłączami do DPS ul. Przybyszewskiego 255 i US ul. Papiernicza 7

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2020/0051/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2020-2419-18710

Data ogłoszenia: 10.12.2020r

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Termin składania ofert: 18.01.2021r godz.13.00

Miejsce złożenia ofert: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Kancelaria Główna

Informacje dla Wykonawców:
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania poza dokumentacją techniczną (projektem budowlanym) umieszczane są w Bazie konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18710
14.12.2020
Zamawiający informuje, że w nawiązaniu do zgłoszonej przez wykonawcę prośby, uzupełnił dokumentację dla Zadania 17 o zestawienie materiałów preizolowanych (do pobrania plik o nazwie Zadanie 17 uzupelnienie 201214).
Zamawiający informuje, że z uwagi na problem z czytelnością niektórych rysunków dla Zadania 5b zamieścił na swojej stronie internetowej rysunki lepszej jakości oraz uzupełnił dokumentację o brakujący rysunek (do pobrania plik o nazwie Zadanie 5b uzupelnienie 201214).
15.12.2020
Zamawiający informuje, że z uwagi na problem z czytelnością niektórych rysunków dla Zadania 5a zamieścił na swojej stronie internetowej rysunki lepszej jakości (do pobrania plik o nazwie Zadanie 5a uzupelnienie 201215).
29.12.2020
Zamawiający dokonał zmiany treści Części I SWZ Instrukcja dla Wykonawców oraz udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść wyjaśnień wraz z opisem zmian oraz zaktualizowanymi dokumentami przetargowymi stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0051-Wyjaśnienia_1”. Plik został opublikowany w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że zmienił termin złożenia ofert na dzień 18.01.2021r godz.13.00.
UWAGA: Aktualna treść formularza Oferty znajduje się wyłącznie w treści zaktualizowanej Części I SWZ (plik o nazwie „2020-0051-P-P_SWZ_Cz.I_Instrukcja_dla_wykonawcow_Fisza 2.1_zad.5a-5b-16-17_201228_tryb zmian„) oraz w pliku o nazwie „2020-0051-P-P_SWZ_Cz.I_Instrukcja_dla_wykonawcow_Zal.1_Oferta_actu_201228
29.12.2020
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące zadania 17 – do pobrania plik o nazwie „2020-0051-Wyjaśnienia_2” Plik został opublikowany w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego
05.01.2021
Zamawiający dokonał zmiany treści Części I SWZ Instrukcja dla Wykonawców, Części II SWZ Wzór umowy oraz udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść wyjaśnień wraz z opisem zmian oraz zaktualizowanymi dokumentami przetargowymi stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0051-Wyjaśnienia_3„.Plik został opublikowany w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
11.01.2021
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. Treść wyjaśnienia stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0051-Wyjaśnienia_4„.
16.03.2021
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr 2020/0051/P/NP o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap II cz. 1 w zakresie:
Zad.5a Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-648 do K-600/B ul. Dąbrowskiego – etap 1 od K-648 do K-615 (do pobrania plik o nazwie 2020-0051-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5a)
Zad.5b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-648 do K-600/B ul. Dąbrowskiego – etap 2 od K-615 do K-600/B (do pobrania plik o nazwie 2020-0051-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5b)
Zad.16 Modernizacja sieci wodnej od S-8/10 w kierunku bl. 66 przy ul. Sandomierskiej (do pobrania plik o nazwie 2020-0051-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.16)
Zad.17 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1068 do K-1077 wraz z przyłączami do DPS ul. Przybyszewskiego 255 i US ul. Papiernicza 7. (do pobrania plik o nazwie 2020-0051-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.17)

Pliki do pobrania:
Zadanie 5a
Zadanie 5a uzupelnienie 201215
Zadanie 5b
Zadanie 5b uzupelnienie 201214
Zadanie 16
Zadanie 17
Zadanie 17 uzupelnienie 201214
2020-0051-Wyjaśnienie_1
2020-0051-Wyjaśnienie_2
2020-0051-Wyjaśnienia_3
2020-0051-Wyjaśnienia_4
2020-0051-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5a
2020-0051-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5b
2020-0051-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.16
2020-0051-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.17