×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 2 Zad.15 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z- K-1206 kierunek MPK do połączenia z preizolacją przy SO-4/3
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2021/0006/P/P
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2021-2419-41297
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41297
Data ogłoszenia: 08.04.2021r
Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
Termin składania ofert: 30.04.2021r godz.13.00
Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2021/0006/P/P