×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 2 Zad.14 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z S-3/1 os. Gwiazdowa do Gwiazdowa 11 wraz z przyłączami
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2021/0040/P/P
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2021-2419-57447
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57447
Data ogłoszenia: 06.07.2021r
Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
Termin składania ofert: 09.08.2021r godz.10.00
Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2021/0040/P/P