×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności  energetycznej – Etap 1 cz. 2 w podziale na zadania:
Zad.1 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1228 do K-232 – ul. Julianowska, Źródłowa, Etap III od tymczasowej komory pomocniczej KP-1 za ulicą Wojska Polskiego do K-1259
Zad.5a Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173 w kierunku ul. Pogonowskiego – etap 3 w rejonie K-13/2 wraz z przyłączem do bud. ul. Pogonowskiego 71.
Zad.5b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173 w kierunku ul. Pogonowskiego – etap 1 od S-173/3 do przejścia pod ul. Lipową.
Zad.10b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej os. Retkinia od K-2037 do K-2074 al. Wyszyńskiego – etap 2 od preizolacji przy stacji paliw al. Wyszyńskiego/ul. Armii Krajowej do K-2074
Zad.13b Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego (Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) – etap 2 od K-286/14 do połączenia z siecią preizolowaną z 2004r. z  przyłączem do bud. przy pl. Komuny Paryskiej 6
Zad.13d Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego (Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) – etap 4 od K-280/14 do połączenia z siecią z 2005 na terenie posesji przy ul. Nawrot 7, wraz z przyłączami do bud. przy ul. Piotrkowskiej 134 front i oficyna

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2020/0054/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2020-2419-18064

Data ogłoszenia: 11.12.2020r

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Termin składania ofert: 18.01.2021r godz.13.00

Miejsce złożenia ofert: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Kancelaria Główna

Informacje dla Wykonawców: Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania poza dokumentacją techniczną (projektem budowlanym) umieszczane są w Bazie konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18064

29.12.2020
Zamawiający dokonał zmiany treści Części I SWZ Instrukcja dla Wykonawców oraz udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść wyjaśnień wraz z opisem zmian oraz zaktualizowanymi dokumentami przetargowymi stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0054-Wyjaśnienia_1„. Plik został opublikowany w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że zmienił termin złożenia ofert na dzień 18.01.2021r godz.13.00.
UWAGA: Aktualna treść formularza Oferty znajduje się wyłącznie w treści zaktualizowanej Części I SWZ (plik o nazwie „2020-0054-P-P_SWZ_Cz.I_Instrukcja_dla_wykonawcow_Fisza 1.2_zad.1-5a-5b-10b-13b-13d_201228_tryb zmian„) oraz w pliku o nazwie „2020-0054-P-P_SWZ_Cz.I_Instrukcja_dla_wykonawcow_Zal.1_Oferta_actu_201228
05.01.2021
Zamawiający dokonał zmiany treści Części I SWZ Instrukcja dla Wykonawców, Części II SWZ Wzór umowy oraz udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść wyjaśnień wraz z opisem zmian oraz zaktualizowanymi dokumentami przetargowymi stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0054-Wyjaśnienia_2„.Plik został opublikowany w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
07.01.2021
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. Treść wyjaśnień stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0054-Wyjaśnienia_2„.Plik został opublikowany w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

02.03.2021
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr 2020/0054/P/NP o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 2 w zakresie:
Zad.1 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1228 do K-232 – ul. Julianowska, Źródłowa, Etap III od tymczasowej komory pomocniczej KP-1 za ulicą Wojska Polskiego do K-1259 (do pobrania plik o nazwie 2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.1)
Zad.5a Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173 w kierunku ul. Pogonowskiego – etap 3 w rejonie K-13/2 wraz z przyłączem do bud. ul. Pogonowskiego 71. (do pobrania plik o nazwie 2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5a)
Zad.5b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173 w kierunku ul. Pogonowskiego – etap 1 od S-173/3 do przejścia pod ul. Lipową. (do pobrania plik o nazwie 2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5b)
Zad.10b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej os. Retkinia od K-2037 do K-2074 al. Wyszyńskiego – etap 2 od preizolacji przy stacji paliw al. Wyszyńskiego/ul. Armii Krajowej do K-2074 (do pobrania plik o nazwie 2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.10b)
Zad.13b Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego (Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) – etap 2 od K-286/14 do połączenia z siecią preizolowaną z 2004r. z przyłączem do bud. przy pl. Komuny Paryskiej 6 (do pobrania plik o nazwie 2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.13b)
Zad.13d Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją śródmiejskiego obsza ru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego (Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) – etap 4
od K-280/14 do połączenia z siecią z 2005 na terenie posesji przy ul. Nawrot 7, wraz z przyłączami do bud. przy ul. Piotrkowskiej 134 front i oficyna. (do pobrania plik o nazwie 2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.13d)

Pliki do pobrania:
Zadanie 1
Zadanie 5a
Zadanie 5b
Zadanie 10b
Zadanie 13b
Zadanie 13d
2020-0054-Wyjaśnienia_1
2020-0054-Wyjaśnienia_2
2020-0054-Wyjaśnienia_3
2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.1
2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5a
2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5b
2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.10b
2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.13b
2020-0054-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.13d