×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 1 w podziale na zadania:
Zad.5b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od – K-2054 w kier. płn-os. Retkinia – etap 2 d K-753 w kier. K-790 wraz z przyłączami i od K-753 w kier. bl. 151 wraz z przyłączami.
Zad.5c Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2054 w kier. Płn. – os. Retkinia – etap 3 od K-753 w kier. K-760 wraz z przyłączami.

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2020/0042/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2020-2419-18959

Data ogłoszenia: 03.12.2020r

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Termin składania ofert: 18.01.2021r godz.13.00

Miejsce złożenia ofert: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Kancelaria Główna

Informacje dla Wykonawców:
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania poza dokumentacją techniczną (projektem budowlanym) umieszczane są w Bazie konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18959
09.12.2020
Zamawiający informuje, że w nawiązaniu do zgłoszonej przez wykonawcę prośby, uzupełnił projekt budowlany o brakujące rysunki. Rysunki zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (do pobrania plik o nazwie zadanie 5c brakujące rysunki)
29.12.2020
Zamawiający dokonał zmiany treści Części I SWZ Instrukcja dla Wykonawców oraz udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść wyjaśnień wraz z opisem zmian oraz zaktualizowanymi dokumentami przetargowymi stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0042-Wyjaśnienia_1″. Plik został opublikowany w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że zmienił termin złożenia ofert na dzień 18.01.2021r godz.13.00.
UWAGA: Aktualna treść formularza Oferty znajduje się wyłącznie w treści zaktualizowanej Części I SWZ (plik o nazwie „2020-0042-P-P_SWZ_Cz.I_Instrukcja_dla_wykonawcow_Fisza 1.1_zad.5b-5c_201228_tryb zmian„) oraz w pliku o nazwie „2020-0042-P-P_SWZ_Cz.I_Instrukcja_dla_wykonawcow_Zal.1_Oferta_actu_201228
05.01.2021
Zamawiający dokonał zmiany treści Części I SWZ Instrukcja dla Wykonawców, Części II SWZ Wzór umowy oraz udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść wyjaśnień wraz z opisem zmian oraz zaktualizowanymi dokumentami przetargowymi stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania plik o nazwie „2020-0042-Wyjaśnienia_2„. Plik został opublikowany w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
17.03.2021
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr 2020/0042/P/NP o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 1 w zakresie:
Zad.5b. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2054 w kierunku płn – os. Retkinia – etap 2 od K-753 w kierunku K-790 wraz z przyłączami i od K-753 w kierunku bl. 151 wraz z przyłączami (do pobrania plik o nazwie 2020-0042-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5b)
Zad.5c. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2054 w kierunku płn – os. Retkinia – etap 3 od K-753 w kierunku K-760 wraz z przyłączami (do pobrania plik o nazwie 2020-0042-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5c)


Pliki do pobrania: