×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 2. w podziale na zadania:
Zad.1b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej EC4 – EC-3 od WRS do K-4228 ul. Niciarniana – etap 2a od K-1062 do K-1065
Zad.1c Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej EC4 – EC-3 od WRS do K-4228 ul. Niciarniana – etap 2b od K-1065 do K-4214.

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0020/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-94473

Data ogłoszenia postępowania: 21.02.2022r

Termin składania ofert: 25.03.2022r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0020/P/P.

02.05.2022
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2022/0020/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap II cz. 2. w podziale na zadania: Zad.1b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej EC4 – EC-3 od WRS do K-4228 ul. Niciarniana – etap 2a od K-1062 do K-1065 oraz Zad.1c Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej EC4 – EC-3 od WRS do K-4228 ul. Niciarniana – etap 2b od K-1065 do K-4214 (do pobrania plik o nazwie 2022-0020-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.1b-1c)