×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 2 . Zad.18b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od EC-4 (WSO) do K-4416 ul. Bacewicz – etap 1B od K-4405 do nowej komory połączeniowej K-4406

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0094/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-136487

Data ogłoszenia postępowania: 25.11.2022r

Termin składania ofert: 03.01.2023r godz.12.00

Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0094/P/P.