×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 2. Zad.15 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-184 ul. 1-go Maja wraz z przyłączami

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2021/0075/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2021-2419-79457

Data ogłoszenia postępowania: 17.11.2021r

Termin składania ofert: 21.12.2021r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2021/0075/P/P.