×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1 Zad.23 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-630/1 os. Chełmońskiego wraz z przyłączami

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0021/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-95321

Data ogłoszenia postępowania: 24.02.2022r

Termin składania ofert: 28.03.2022r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0021/P/P.

05.05.2022
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty w postępowaniu nr 2022/0021/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1 Zad.23 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-630/1 os. Chełmońskiego wraz z przyłączami (do pobrania plik o nazwie 2022-0021-ZawiadomienieWyborOferty_Odrzucenie Oferty_Zad.23)