×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1 . Zad.1 b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej ul. Przybyszewskiego od K-1065 do K-655 – etap 2a od K-665 do K-661

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0093/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-134724

Data ogłoszenia postępowania: 14.11.2022r

Termin składania ofert: 19.12.2022r godz.12.00

Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0093/P/P.