×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1. w podziale na zadania:
Zad.19a Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1217 w kierunku K-39 wraz z przyłączami i w kierunku K-42 wraz z przyłączami do domków jednorodzinnych w rejonie ul. Jana, Kalinowa, Kniaziewicza – etap 1 od K-1217 kier. K-1217/39 i do K-1217/42 wraz z przyłączami.
Zad.19b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1217 w kierunku K-39 wraz z przyłączami i w kierunku K-42 wraz z przyłączami do domków jednorodzinnych w rejonie ul. Jana, Kalinowa, Kniaziewicza – etap 2 od K-1217/42 wraz z przyłączami.

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0068/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-116094

Data ogłoszenia postępowania: 05.07.2022r

Termin składania ofert: 05.08.2022r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0068/P/P.

16.08.2022
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2022/0068/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1 w zakresie Zad.19a Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1217 w kierunku K-39 wraz z przyłączami i w kierunku K-42 wraz z przyłączami do domków jednorodzinnych w rejonie ul. Jana, Kalinowa, Kniaziewicza – etap 1 od K-1217 kier. K-1217/39 i do K-1217/42 wraz z przyłączami (do pobrania plik o nazwie 2022-0068-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.19a) oraz w zakresie Zad.19b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1217 w kierunku K-39 wraz z przyłączami i w kierunku K-42 wraz z przyłączami do domków jednorodzinnych w rejonie ul. Jana, Kalinowa, Kniaziewicza – etap 2 od K-1217/42 wraz z przyłączami (do pobrania plik o nazwie 2022-0068-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.19b).

18.08.2022
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o sprostowaniu do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2022/0068/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1 w zakresie Zad.19b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1217 w kierunku K-39 wraz z przyłączami i w kierunku K-42 wraz z przyłączami do domków jednorodzinnych w rejonie ul. Jana, Kalinowa, Kniaziewicza – etap 2 od K-1217/42 wraz z przyłączami (do pobrania plik o nazwie 2022-0068-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.19b_Sprostowanie)