×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1. Zad.17a Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1068 do K-1077 wraz z przyłączami do DPS ul. Przybyszewskiego 255 i US ul. Papiernicza 7 – etap 2 przyłącze do MCTiPZ ul. Przybyszewskiego 251/253

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0069/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-116789

Data ogłoszenia postępowania: 07.07.2022r

Termin składania ofert: 08.08.2022r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0069/P/P.

16.08.2022
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2022/0069/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1 w zakresie Zad.17a Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1068 do K-1077 wraz z przyłączami do DPS ul. Przybyszewskiego 255 i US ul. Papiernicza 7 – etap 2 przyłącze do MCTiPZ ul. Przybyszewskiego 251/253 (do pobrania plik o nazwie 2022-0069-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.17a).