×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1. Zad.12 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-225 w kierunku ul. Smugowej wraz z przyłączami i odbiciami

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0049/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-105904

Data ogłoszenia postępowania: 26.04.2022r

Termin składania ofert: 27.05.2022r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0049/P/P.