×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 2 cz. 1 w podziale na zadania:
Zad.12 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-225 w kierunku ul. Smugowej wraz z przyłączami i odbiciami
Zad.13 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od S-342 w kier. Strzelców Kaniowskich 9 wraz z przyłączami
Zad.18b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-617/20 do K-32 wraz z przyłączami, w rejonie ulic Lokatorska, Tuszyńska, Paderewskiego – 2 etap.

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2021/0074/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2021-2419-79156

Data ogłoszenia postępowania: 16.11.2021r

Termin składania ofert: 20.12.2021r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2021/0074/P/P.