×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 1 cz. 2. Zad.3 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1228 do K-232 – ul. Julianowska, Źródłowa Etap VI od K-1239 do K-1250 wraz z przyłączami do Rysownicza 11 i Franciszkańska 137

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0034/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-96785

Data ogłoszenia postępowania: 04.03.2022r

Termin składania ofert: 07.04.2022r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0034/P/P.

01.04.2022

Zamawiający zmienił termin złożenia ofert na dzień 07.04.2022 godz.12.00

02.05.2022
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2022/0034/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 2. Zad.3. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1228 do K-232 – ul. Julianowska, Źródłowa Etap VI od K-1239 do K-1250 wraz z przyłączami do Rysownicza 11 i Franciszkańska 137 (do pobrania plik o nazwie 2022-0034-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.3)