×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 1 cz. 2. Zad.2 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1228 do K-232 – ul. Julianowska, Źródłowa Etap V od K-1259 do K-1250

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0031/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-96135

Data ogłoszenia postępowania: 03.03.2022r

Termin składania ofert: 07.04.2022r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0031/P/P.

01.04.2022

Zamawiający zmienił termin złożenia ofert na dzień 07.04.2022 godz.12.00

02.05.2022
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2022/0031/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 2. Zad.2. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1228 do K-232 – ul. Julianowska, Źródłowa Etap V od K-1259 do K-1250 (do pobrania plik o nazwie 2022-0031-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.2)