×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 1 cz. 2. w podziale na zadania:
Zad.13a Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego (Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) – etap 1 od K-286/11 do ul. Sienkiewicza przy K-286/11/4 wraz z przyłączami do bud. przy pl. Komuny Paryskiej 5a (NOT), ul. Sienkiewicza 55 i ul. Sienkiewicza 59.
Zad.13c Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego (Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) – etap 3 od K-286/11 do K-286/5 wraz z przyłączami do bud. przy ul. Piotrkowskiej 104, 106, 108, 110

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0015/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2022-2419-92677

Data ogłoszenia postępowania: 10.02.2022r

Termin składania ofert: 15.03.2022r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0015/P/P.

04.04.2022
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 2022/0015/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 2. w podziale na zadania:
Zad.13a Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego (Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) – etap 1 od K-286/11 do ul. Sienkiewicza rzy K-286/11/4 wraz z przyłączami do bud. przy pl. Komuny Paryskiej 5a (NOT),
ul. Sienkiewicza 55 i ul. Sienkiewicza 59 oraz
Zad.13c Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego (Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) – etap 3 od K-286/11 do K-286/5 wraz z przyłączami do bud. przy ul. Piotrkowskiej 104, 106, 108, 110.
(do pobrania plik o nazwie 2022-0015-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.13a-13c)