×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap 1 cz. 2. Zad.12 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1087 w kier. bud. ul. Dostawcza 6

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2021/0076/P/P

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 2021-2419-79686

Data ogłoszenia postępowania: 18.11.2021r

Termin składania ofert: 21.12.2021r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2021/0076/P/P.