×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Łodzi Zad.5 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-322/39 do K-322/511 wraz z przyłączami (sieć wzdłuż ul. Wigury).

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2022/0075/P/P

Data ogłoszenia postępowania: 23.08.2022r

Termin składania ofert: 07.09.2022r godz.12.00

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad opisanych w SWZ Część I Instrukcja dla Wykonawców

Informacje dla Wykonawców:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl. Znak postępowania 2022/0075/P/P.

Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na na numer postępowania a wszelka korespondencja powinna być kierowana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej

13.09.2022
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2022/0075/P/P o udzielenie zamówienia dotyczącego Modernizacji wodnej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Łodzi w zakresie Zad.5 Modernizacji wodnej sieci ciepłowniczej od K-322/39 do K-322/511 wraz z przyłączami (sieć wzdłuż ul. Wigury) (do pobrania plik o nazwie 2022-0075-ZawiadomienieWyborOferty_Zad.5).