×

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Łodzi” w podziale na zadania:
Zad.1. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej al. Piłsudskiego od K-1014 do K-1014/8.
Zad.2. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1222 os. Pojezierska „E” kierunek północ do IMP ul. św. Teresy 8 wraz z przyłączami – etap 1 od K-1222 do K-1222/49 wraz z przyłączami.
Zad.3. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1222 os. Pojezierska „E” kierunek północ do IMP ul. św. Teresy 8 wraz z przyłączami – etap 2 od K-1222/49 do IMP ul. Św. Teresy 8.
Zad.4. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej Chojny od K-4326 kierunek K-4382/2 ul. Kurczaki – etap 2 od K-4360 do K-4362.

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2021/0073/P/P.

Data ogłoszenia postępowania: 04.11.2021r

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony wg zasad opisanych w SWZ Część I Instrukcja dla Wykonawców

Termin składania ofert: 01.12.2021r godz.12.00

Informacje dodatkowe:
Kompletna dokumentacja przetargowa tj. SWZ (Instrukcja dla Wykonawców, Wzór umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ) oraz projekt budowlany udostępnione są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.veolia.pl.  Znak postepowania 2021/0073/P/P.
Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania, a wszelka korespondencja powinna być kierowana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.