menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 1 (7 zadań)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności  energetycznej - Etap I cz. 1 w podziale na zadania:
1. Zad.1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1234 - os. Julianów-Przyrodnicza
2. Zad.2: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-28/6 os. Podgórna w kier. K-28/8 i w kier. Przyborowskiego 2 oraz w kier. Przyborowskiego 9 i Broniewskiego 6a wraz z przyłączami
3. Zad.3: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-4116 os. Widzew Wschód "EF" wraz z przyłączami - etap 1 od K-4116 do K-4 wraz z przyłączami
4. Zad.4: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia "L" wraz z przyłączami - etap 1 od K-2062 do K-856 wraz z przyłączami
5. Zad.5: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2054 w kierunku płn - os. Retkinia - etap 1 od K-2054 do K-753 wraz z przyłączami
6. Zad.6: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-104A al. Politechniki do K-104/22 ul. Tylna - etap A od K-104A do K-104/4A przy al. Politechniki
7. Zad.7: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej Chojny od K-4326 kierunek K-4382/2 ul. Kurczaki - etap 1 od K-4326 do K-4345
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: MZ/JA/5324/17
 
Nr referencyjny ogłoszenia w TED: 2017/S 185-378317
 
Data ogłoszenia: 27.09.2017
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
 
Termin składania ofert: 23.11.2017 do godz. 13.00 czasu polskiego
 
Miejsce składania ofert:
Veolia Energia Łódź S.A.,
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź
Kancelaria Główna, budynek D (biurowiec), I piętro
 
Informacje dla Wykonawców
24.11.2017
Na podstawie art.86 ust.5 pkt.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jednolity Dz.U. z 2015r poz.2164 z późn. zmianami) Zamawiający zamieszcza na stronie informację z otwarcia ofert, które odbyło się 23.11.2017r o godz.13.30 (plik onazwie 5324-17-Protokół z otwarcia ofert)
14.12.2017
Zamawiający usunął ze strony SIWZ i ogłoszenie
16.01.2018
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 3  w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o unieważnieniu części postępowanie nr MZ/JA/5324/17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania 2 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-28/6 os. Podgórna w kier. K-28/8 i w kier. Przyborowskiego 2 oraz w kier. Przyborowskiego 9 i Broniewskiego 6a wraz z przyłączami” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy PZP. (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Unieważnienie postępowania zad.2)
27.02.2018
Na podstawie art. 92 ust. 2 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr MZ/JA/5324/17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania 3 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-4116 os. Widzew Wschód "EF" wraz z przyłączami - etap 1 od K-4116 do K-4 wraz z przyłączami” (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.3) oraz w zakresie Zadania 5 pn. "Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2054 w kierunku płn - os. Retkinia - etap 1 od K-2054 do K-753 wraz z przyłączami" (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.5)
07.03.2018
Na podstawie art. 92 ust. 2 w zw art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr MZ/JA/5324/17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania 1 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1234 - os. Julianów-Przyrodnicza” (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.1) oraz w zakresie Zadania 6 pn. "Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-104A al. Politechniki do K-104/22 ul. Tylna - etap A od K-104A do K-104/4A przy al. Politechniki" (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.6)
16.03.2018
Na podstawie art. 92 ust. 2 w zw z art.92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o unieważnieniu części postępowania nr MZ/JA/5324/17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: Zadania 4 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia "L" wraz z przyłączami - etap 1 od K-2062 do K-856 wraz z przyłączami” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Unieważnienie postępowania zad.4) oraz
Zadania 7 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej Chojny od K-4326 kierunek K-4382/2 ul. Kurczaki - etap 1 od K-4326 do K-4345” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Unieważnienie postępowania zad.7)
29.03.2018
Działając zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „KIO”) z dnia 23.03.2018r (sygn. akt KIO 448/18) Veolia Energia Łódź S.A. (dalej: „Zamawiający”) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MZ/JA/5324/17 w zakresie Zad.3 „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-4116 os. Widzew Wschód "EF" wraz z przyłączami - etap 1 od K-4116 do K-4 wraz z przyłączami”, Zamawiający:
1. unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 27.02.2018r, 
2.na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy PZP wyklucza Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
3. przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert.
Ze strony inernetowej Zamawiającego zostaje usunięty plik opublikowany w dniu 27.02.2018 o nazwie 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.3
06.04.2018
Veolia Energia Łódź S.A. (dalej: „Zamawiający”) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MZ/JA/5324/17 w zakresie Zad.5 „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2054 w kierunku płn - os. Retkinia - etap 1 od K-2054 do K-753 wraz z przyłączami”, Zamawiający:
1. unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 27.02.2018r, 
2. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy PZP wyklucza Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
3. przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert.
Ze strony inernetowej Zamawiającego zostaje usunięty plik opublikowany w dniu 27.02.2018 o nazwie 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.5

27.04.2018

Zamawiający informuje, zawarł n/w umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Umowa nr 40122910
Data zawarcia 23.03.2018
Wykonawca: Amster Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności  energetycznej - Etap I cz. 1 Zadanie 1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1234 - os. Julianów-Przyrodnicza
Wynagrodzenie: 331 000,00 zł netto (407 130,00 zł brutto)
Termin realizacji od 18.06.2018r do 26.11.2018r 
Umowa nr 40122909
Data zawarcia 23.03.2018
Wykonawca: A.Hak Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności  energetycznej - Etap I cz. 1 Zadanie 6: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-104A al. Politechniki do K-104/22 ul. Tylna - etap A od K-104A do K-104/4A przy al. Politechniki.
Wynagrodzenie: 725 000,00 zł netto (891 750,00 zł brutto)
Termin realizacji od 28.06.2018r do 26.11.2018r 
Informacja o zawarciu umowy została opublikowana w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej
18.05.2018
Na podstawie art. 92 ust. 2 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr MZ/JA/5324/17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania 3 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-4116 os. Widzew Wschód "EF" wraz z przyłączami - etap 1 od K-4116 do K-4 wraz z przyłączami” (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.3_180518) oraz w zakresie Zadania 5 pn. "Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2054 w kierunku płn - os. Retkinia - etap 1 od K-2054 do K-753 wraz z przyłączami" (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.5_180518)
03.08.2018
Zamawiający informuje, zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego:
Umowa nr 40126045
Data zawarcia 27.07.2018
Wykonawca: A.Hak Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności  energetycznej - Etap I cz. 1 Zadanie 5: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2054 w kierunku płn - os. Retkinia - etap 1 od K-2054 do K-753 wraz z przyłączami
Wynagrodzenie: 1 884 000,00 zł netto (2 317 320,00 zł brutto)
Termin realizacji od 27.07.2018r do 26.11.2018r
13.08.2018
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 3   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o unieważnieniu części postępowanie nr MZ/JA/5324/17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania 3 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-4116 os. Widzew Wschód "EF" wraz z przyłączami - etap 1 od K-4116 do K-4 wraz z przyłączami” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Unieważnienie postępowania zad.3)
 

 

Plik do pobrania 5324-17-Protokół z otwarcia ofert

Plik do pobrania 5324-17-Unieważnienie postępowania zad.2

Plik do pobrania 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.1

Plik do pobrania 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.6

Plik do pobrania 5324-17-Unieważnienie postępowania zad.4

Plik do pobrania 5324-17-Unieważnienie postępowania zad.7

Plik do pobrania 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.3_180518

Plik do pobrania 5324-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.5_180518

Plik do pobrania 5324-17-Unieważnienie postępowania zad.3

Menu główne