menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 1 (7 zadań)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności  energetycznej - Etap I cz. 1 w podziale na zadania:
1. Zad.1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1234 - os. Julianów-Przyrodnicza
2. Zad.2: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-28/6 os. Podgórna w kier. K-28/8 i w kier. Przyborowskiego 2 oraz w kier. Przyborowskiego 9 i Broniewskiego 6a wraz z przyłączami
3. Zad.3: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-4116 os. Widzew Wschód "EF" wraz z przyłączami - etap 1 od K-4116 do K-4 wraz z przyłączami
4. Zad.4: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia "L" wraz z przyłączami - etap 1 od K-2062 do K-856 wraz z przyłączami
5. Zad.5: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-2054 w kierunku płn - os. Retkinia - etap 1 od K-2054 do K-753 wraz z przyłączami
6. Zad.6: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-104A al. Politechniki do K-104/22 ul. Tylna - etap A od K-104A do K-104/4A przy al. Politechniki
7. Zad.7: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej Chojny od K-4326 kierunek K-4382/2 ul. Kurczaki - etap 1 od K-4326 do K-4345
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: MZ/JA/5324/17
 
Nr referencyjny ogłoszenia w TED: 2017/S 185-378317
 
Data ogłoszenia: 27.09.2017
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
 
Termin składania ofert: 23.11.2017 do godz. 13.00 czasu polskiego
 
Miejsce składania ofert:
Veolia Energia Łódź S.A.,
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź
Kancelaria Główna, budynek D (biurowiec), I piętro
 
Informacje dla Wykonawców
24.11.2017
Na podstawie art.86 ust.5 pkt.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jednolity Dz.U. z 2015r poz.2164 z późn. zmianami) Zamawiający zamieszcza na stronie informację z otwarcia ofert, które odbyło się 23.11.2017r o godz.13.30 (plik onazwie 5324-17-Protokół z otwarcia ofert)
14.12.2017
Zamawiający usunął ze strony SIWZ i ogłoszenie
16.01.2018
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 3  w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o unieważnieniu części postępowanie nr MZ/JA/5324/17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania 2 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-28/6 os. Podgórna w kier. K-28/8 i w kier. Przyborowskiego 2 oraz w kier. Przyborowskiego 9 i Broniewskiego 6a wraz z przyłączami” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy PZP. (do pobrania plik o nazwie 5324-17-Unieważnienie postępowania zad.2)

 

Plik do pobrania 5324-17-Protokół z otwarcia ofert

Plik do pobrania 5324-17-Unieważnienie postępowania zad.2