menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 1 (2 zadania)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności  energetycznej - Etap I cz. 1 w podziale na zadania:
1. Zad. 1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-847 do K-3306 al. Włókniarzy – etap 2 od al. Włókniarzy 151 do K-3306
2. Zad. 2: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia "L" wraz z przyłączami – etap 2 z K-856 wraz z przyłączami
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: MZ/JA/5445/17
 
Nr referencyjny ogłoszenia w TED: 2017/S 183-374202
 
Data ogłoszenia: 23.09.2017
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
 
Termin składania ofert: 21.11.2017 do godz. 13.00 czasu polskiego
 
Miejsce składania ofert:
Veolia Energia Łódź S.A.,
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź
Kancelaria Główna, budynek D (biurowiec), I piętro
 
Informacje dla Wykonawców:
22.11.2017
Na podstawie art.86 ust.5 pkt.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.2164 z późn. zmianami) Zamawiający zamieszcza na stronie informację z otwarcia ofert, które odbyło się 21.11.2017r o godz. 13.30 (plik o nazwie 5445-17-Protokół z otwarcia ofert)
14.12.2017
Zamawiający usunął ze strony SIWZ i ogłoszenie
16.03.2018
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o unieważnieniu części postępowania nr MZ/JA/5445/17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania 1 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-847 do K-3306 al. Włókniarzy – etap 2 od al. Włókniarzy 151 do K-3306” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (do pobrania plik o nazwie 5445-17-Unieważnienie postępowania zad.1) oraz Zadania 2 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia "L" wraz z przyłączami – etap 2 z K-856 wraz z przyłączami” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (do pobrania plik o nazwie 5445-17-Unieważnienie postępowania zad.2)

 

Plik do pobrania 5445-17-Protokół z otwarcia ofert

Plik do pobrania 5445-17-Unieważnienie postępowania zad.1

Plik do pobrania 5445-17-Unieważnienie postępowania zad.2

Menu główne