menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Co to są grupy taryfowe i od czego zależy przynależność do konkretnej grupy taryfowej?

Grupa taryfowa określa grupę Odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

 

Podział Odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem ciepła do tych Odbiorców według następujących kryteriów:

 

  • rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów;
  • źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą;
  • sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła;
  • miejsca dostarczania ciepła; 
  • zakresu usług przesyłowych świadczonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła;
  • wymagań w zakresie standardów jakościowych obsługi Odbiorców, w tym dotyczących niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła.

Menu główne