menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Co to jest zamówiona moc cieplna, kiedy i jak można ją zmienić?

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez Odbiorcę największa moc cieplna,
jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna 
do zapewnienia:

 

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

 

Mówiąc prościej:
Zamówiona moc cieplna to maksymalna ilość ciepła jaka może zostać dostarczona i odebrana przez odbiorniki ciepła zainstalowane w danym obiekcie w określonej jednostce czasu
(np. 1 godz.) w warunkach obliczeniowych (temp. zewn. - 20ºC).

 

Wielkość mocy zamówionej określa się na podstawie bilansu ciepła danego budynku. 
Pod uwagę bierze się przede wszystkim następujące dane: kubaturę budynku, ilość pomieszczeń i ich przeznaczenie, technologię, w jakiej budynek został wybudowany.

 

Zgodnie z warunkami umowy sprzedaży ciepła zawartej z VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A., w okresie 
do 30 czerwca danego roku Odbiorca może proponować zmianę mocy zamówionych - składając stosowny wniosek (wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej). Dostosowanie natężenia przepływu nośnika ciepła do zmienionej mocy zamówionej oraz nowe dane rozliczeniowe - po zaakceptowaniu wniosku przez Sprzedawcę, stosowane będą 
od 1 października danego roku.

Menu główne